loading
logo

Kinga MartuszewskaAdwokat, Mediator

UL. JANKOWICKA 23/25, Rybnik

Sidebar

Archiwa

Obowiązek zarejestrowania pojazdów od 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 roku zaczął obowiązywać dodany do ustawy Prawo o ruchu drogowym art. 140 mb, który wprowadza kary pieniężne dla właścicieli pojazdów za:

  • niezarejestrowanie na terenie Polski w terminie 30 dni pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • niezawiadomienie w terminie 30 dni starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski

Kary sięgają kwot rzędu od 200 zł do 1.000 zł i będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej.

Obowiązek informowania o zmianie, to żadne nowum. Ten przepis obowiązuje od lat, ale – dotychczas – był przez wiele osób skutecznie ignorowany ponieważ nie był obwarowany karami administracyjnymi, ale karnymi już tak.

Bowiem art. 97 Kodeksu wykroczeń przewiduje karę grzywny do 3.000,00 zł lub karę nagany gdy uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie. Właśnie niezarejestrowanie pojazdu mieści się w czynie wykraczającym przeciwko przepisom prawa ruchu drogowego.

O czym należy pamiętać?

1. Obowiązujące przepisy dotyczą samochodów zakupionych po 1 stycznia 2020 roku, a nie tych zakupionych wcześniej, jak wyjaśniło Ministerstwo Infrastruktury.

2. Kara będzie dotyczyła wyłącznie samochodów, które zostały sprowadzone z krajów Unii Europejskiej, zatem samochód sprowadzony ze Szwajcarii lub Norwegii nie będzie podlegał karze w trybie administracyjnym.

3. Obowiązek rejestracji dotyczy każdego niezależnie od charakteru sprowadzonego samochodu tzn. niezależnie od tego czy sprowadzamy samochód na własne potrzeby czy robi to przedsiębiorca handlujący samochodami.

4. Żeby zarejestrować pojazd musi on być sprawy, a zatem konieczne jest dołączenie zaświadczenia o badaniu technicznym pojazdu. Co kiedy kupiliśmy np. samochód zabytkowy i całe formalności oraz jego naprawa potrwa dłużej niż 30 dni od momentu jego sprowadzenia, a to oznacza że nie będzie możliwe jego zarejestrowanie? O tym przepisy milczą….

5. Przepis art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że obowiązek zarejestrowania pojazdu ciąży na właścicielu pojazdu więc, gdy kupimy samochód w komisie samochodowym to koniecznie musimy dowiedzieć się po pierwsze kiedy samochód był sprowadzony do kraju i skąd oraz czy przedsiębiorca uczynił zadość rejestracji pojazdu. Do tej pory znaczna część samochodów w komisach nie była przerejestrowywana, jak również nie informowano wbrew istniejącemu obowiązkowi o zmianie właścicielu pojazdu. Jeżeli okaże się, że zakupiliśmy auto w 29 dniu od momentu jego sprowadzenia to wówczas na Nas, jako na właścicielu ciąży obowiązek rejestracji pojazdu. O tym, kto ma uczynić zadość obowiązkowi rejestracji decyduje bowiem kto w momencie upływu 30-dniowego terminu na rejestracje stał się jego właścicielem.

6. Termin 30-dniowy należy liczyć od momentu sprowadzenia samochodu, a więc przekroczenia granicy która to data nie musi być tożsama z datą zawarcia umowy. Ministerstwo Infrastruktury chce, by importer datę sprowadzenia auta wpisywał do dokumentu własności (umowa lub faktura) albo dołączał do umowy czy faktury stosowne oświadczenie.

7. Jeżeli czyn będący naruszeniem, o którym mowa w art. 140mb, wyczerpuje jednocześnie znamiona wykroczenia, w stosunku do podmiotu będącego osobą fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy o odpowiedzialności administracyjnej.

8. Zwróć uwagę, że przepisy nie nakładają obowiązku przerejestrowania (pojazd został wcześniej zarejestrowany, tylko zmienił się właściciel), a jedynie nakładają obowiązek poinformowania o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski i to niezależnie czy jest to nowy czy używany pojazd.

Zmiany, które weszły w życiu są mocno niedopracowane i z pewnością będą powodowały problemy interpretacyjne w codziennym życiu.

  • Podziel się treścią:

Leave a comment