loading
logo

Kinga MartuszewskaAdwokat, Mediator

UL. JANKOWICKA 23/25, Rybnik

Sidebar

Archiwa

Pożyczka w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Ustawa zwana potocznie Tarczą Antykryzysową przewiduje wiele możliwości pomocy przedsiębiorcom. Będę starała się w najbliższym czasie przekazywać dawkę informacji, tak by każdy wybrał dla siebie najlepsze rozwiązanie pozwalające zminimalizować negatywne skutki związane z szalejącą pandemią.

Od wczoraj tj. 2.04.2020 r. pojawiły się na stronach Powiatowych Urzędów Pracy wnioski o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki przeznaczonej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O możliwość przyznania pożyczki mogą się starać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców pod warunkiem, że działalność gospodarczą rozpoczęli przed dniem 1 marca 2020 r. 1 kwietnia 2020 r. (Tarcza Antykryzysowa 3.0)

Zgodnie z tym przepisem mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

– zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

Należy przy tym dodać, że:

1) średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty – tzn. jeżeli mamy dwóch pracowników każdy na pół etatu, to nasze średnioroczne zatrudnienie wynosi 1 pełny etat,

2) przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego (młodociani).

W przepisie mowa o pracownikach wobec czego nie bierze się pod uwagę zleceniobiorców bo podstawa ich zatrudnienia znajduje się w Kodeksie cywilnym i nie można mówić o ułamkach lub pełnych etatach.

Zatem warunkiem koniecznym jest posiadanie co najmniej jednego pracownika na dzień 29 lutego 2020 r. Nie miałeś pracownika w tym okresie lub zatrudniłeś go później (np. w marcu) nie spełniasz warunków do przyznania jednorazowego wsparcia w formie pożyczki. Nowa #TarczaAntykryzysowa zniosła warunek zatrudniania pracowników, w ten sposób przedsiębiorca, który nikogo nie zatrudnia również może starać się o przyznanie pożyczki.

Udzielona pożyczka stanowi pomoc publiczną de minimis, co oznacza że przedsiębiorca powinien spełniać dodatkowe warunki na dzień 31 grudnia 2019 roku tzn. :

  • wobec przedsiębiorcy nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie spełnia kryteriów kwalifikujących go do objęcia postępowaniem upadłościowym tj. staje się niewypłacalny. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego zakłada się, że przedsiębiorca staje się niewypłacalny, jeśli przez trzy miesiące nie reguluje swoich należności;
  • wysokość niepokrytych strat przewyższała 50 % wysokości kapitału zarejestrowanego (w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej);
  • wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki (w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki cywilnej);

Pożyczkę można uzyskać w wysokości do 5.000,00 zł, a więc jest to kwota maksymalna. We wniosku musisz wskazać kwotę zgodną ze swoimi potrzebami może być to zatem 1.000,00 zł, 3500,00 zł byleby nie przekroczyło to kwoty 5.000,00 zł.

Pożyczka ma charakter celowy, ustawa wprost przewiduje, że jest ona przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty te nie są wyodrębnione w ustawie ale wyobrażam sobie, że kwotę tę można przeznaczyć np. na stałe opłaty prowadzenia działalności gospodarczej np. czynsz za lokal, opłaty za leasingi, usługa księgowa, wynagrodzenia czy składki ZUS w części niefinansowanej z innych programów pomocowych oraz podatki.

We wniosku nie wskazuje się na co środki będą przeznaczone, a jedynie oświadcza, że będą przekazane na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Ale ale… nie ma mowy o dowolności w tym zakresie albowiem przedsiębiorca musi także podpisać pouczenie, że zawarte we wniosku informacje składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej, a klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień podpisania umowy). Jest to jedyny koszt tej pożyczki. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP. W przypadku niespłacenia raty, zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty. Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki, Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki. Dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek pozostaje w gestii Starosty

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadził działalność gospodarczą.

Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia, składa do PUP wniosek o umorzenie pożyczki. Jeżeli przedsiębiorca zapomni i nie złoży wniosku o umorzenie – ma obowiązek spłaty pożyczki.

Wnioskowana kwota zostanie niezwłocznie przelana jednorazowo (tj. cała od razu) na podany numer konta, w ciągu do dwóch dni roboczych od podpisania umowy. Złożenie wniosku w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki. W przypadku formy papierowej czas ten może być dłuższy i wymagać będzie osobistego kontaktu z PUP. Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone w innej formie pozostaną bez rozpatrzenia. Do wniosku należy dołączyć umowę (w przypadku składania wniosku w wersji papierowej podpisaną umowę należy dostarczyć w 2 egzemplarzach) oraz formularz o pomocy publicznej.

  • Podziel się treścią:

Leave a comment